Görevleri ve Sorumluluklar

Eğitim Psikoloğu: Görevleri ve sorumlulukları

NOT: Ülkemizde Eğitim Psikoloğu adıyla bir meslek tanımlanmış değildir. Aşağıdaki bilgiler diğer ülkelerdeki durum hakkında bilgi vermek amacıyla ve örnek olarak sunulmuştur.

1) Öğrenme ve uyum sağlama sürecinde ortaya çıkan problemleri ve çatışmaları çözebilmelerine yardımcı olmak için öğrencilere ve ailelere danışmanlık yapar.

2) Öğretmenler ve diğer personel ile işbirliği içinde bireyselleştirilmiş eğitim planları geliştirir.

3) Özel eğitim raporları, gizlilik içeren kayıtlar, sunulan hizmetlerle ilgili kayıtlar ve davranışsal verileri içeren öğrenci kayıtlarını tutar.

4) Ayrılma / Boşanma ve kayıp gibi kriz durumlarıyla baş etmelerine yardımcı olabilmek için aileler ve okul için bir kaynak olarak hizmet verir.

5) Okul psikolojisindeki yeni gelişmelerden haberdar olmak için atölye çalışmalarına, seminerlere ve / veya profesyonel toplantılara katılır.

6) Özel öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sınıflar ve programlar tasarlar.

7) Öğrencileri ve ailelerini tıbbi, mesleki veya sosyal hizmetler için uygun kurum ve kuruluşlara sevk eder / yönlendirir.

8) Okul ve eğitim camiasındaki çeşitliliği anlama, toleransla karşılama ve takdir etmeyi artıracak çabaları başlatır ve yönlendirir.

9) Akademik programların ve davranışsal yönetim sistemleri gibi diğer hizmetlerin etkinliğini değerlendirmek için veri toplar ve analiz eder.

10) Sınıf yönetimi, öğretme stratejileri veya ebeveynlik becerileri gibi konularda eğitim programları geliştirmek / uygulamak.

11) Öğrenme ve davranışla ilgili konuları ele almak için kullanılabilecek yeni bilgiler üretmek için araştırma yapar.

12) Durumu teşhis etmek ve özel hizmetler için uygunluğun değerlendirilmesine yardımcı olmak için, öğrencilerin test sonuçlarını derler ve öğretmenlerden ve velilerden gelen bilgilerle birlikte yorumlar.

13) Çocuğun ihmali, istismarı veya tehlikeye atılması durumunda, yetkili kişi ve kurumlara bu durumla ilgili bilgileri rapor eder.

14) Bir çocuğun / öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını, sınırlılıklarını ve gizilgüçlerini (potansiyelini) doğrudan gözlem yaparak, okul kayıtlarını inceleyerek, okul personeli ve velilerin görüşlerini alarak değerlendirir.

15) Psikolojik testleri seçer, uygular ve puanlar.

16) Öğrenme stilleri ve davranış değiştirme teknikleri gibi konularda anababalara, öğretmenlere, yöneticilere ve diğer kişilere danışmanlık yapar.

17) Çocuk gelişimi ve bunun öğrenme ve davranışla ilişkisi hakkında bir anlayış geliştirir / bu anlayışı teşvik eder.

18) Öğretim stratejileri ve okul programları geliştirmek için diğer eğitim profesyonelleriyle işbirliği yapar.